Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Movonne

Zodra u onder behandeling bent bij Movonne, lessen volgt, het Yoga café bezoekt of Stand up Paddle boards huurt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Movonne te Tilburg en Waalwijk. 

 

Artikel 1 DEFINITIES

Voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Movonne. Movonne is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Movonne te zijn ontvangen.

 1. Groepslessen die worden gegeven bij Movonne, (Zwangerschaps-) Pilates, Aerial Yoga, Hatha Yoga en Acro Yoga. 
 2. Workshops; door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide workshops of begeleide activiteiten wordt verstaan: activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
 3. SUP (Stand Up Paddle board) verhuur

Artikel 2 VERWERKINGSFEER

U gaat het lidmaatschap aan voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw lidmaatschap 1 maand geldig is vanaf de ingangsdatum. Indien u uw abonnement niet 1 maand voor de vervaldatum schriftelijk, via de site of per aangetekend schrijven opzegt, wordt uw lidmaatschap automatisch met één maand verlengd. Losse lessen en workshops zijn een lidmaatschap van 1 dag. De strippenkaart is 6 maanden geldig, hierna vervalt de geldigheid van de kaart (wordt niet automatisch verlengd).

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

3.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele

bijzonderheden.

3.4 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden.

3.5 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

3.6 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

3.7 Ontdek Tilburg mag te allen tijden foto’s of filmpjes welke tijdens de activiteiten gemaakt worden commercieel inzetten, tenzij door de klant anders wordt aangegeven.

 

ARTIKEL 4 BETALING

4.1 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang betaald te zijn.

4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de 250 Euro overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 10% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 7 dagen voor aanvang worden voldaan.

4.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per (telefonische) overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen.

4.4 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

4.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.6 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

 

Artikel 5 PRIJS

U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld of de kosten van de losse les, workshop op strippenkaart. In geval van een langdurige ziekte, blessure of letsel kan het abonnement opgeschort worden(dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie). Opschorten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

Annuleren en restitutie workshops en subverhuur:

Annuleer je meer dan een maand voor aanvang dan krijg je van ons 100% retour.

Annuleer je 2 weken voor aanvang dan krijg je 70% retour.

Annuleer je 1 week voor aanvang dan krijg je 50% retour.

Latere annulering: geen restitutie mogenlijk.

Artikel 6 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

Movonne is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen (hier wordt over gecommuniceerd via de nieuwsbrief). Tevens is Movonne gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen te melden bij de eigenaar.

Artikel 7

Het inhalen van lessen is mogelijk in dezelfde week, mits er ruimte is in de andere lessen.

Artikel 8

Te allen tijden gelden de gebruikelijke huisregels van Movonne. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Movonne is bevoegd de lestijden van onderdelen tijdelijk of blijvend te wijzigen de studio geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing en opleidingsdagen en vakanties. Gedurende de zomermaanden is Movonne geopend. Er kan een aangepast rooster zijn gedurende vakanties van Movonne. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de gehele overeenkomst aan.

Artikel 8

Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Movonne geschiedt voor eigen risico. Ieder lid/huurder dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Movonne is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. 

Artikel 9

Op alle door Movonne afgesloten lidmaatschap/ huurovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Overeenkomsten tussen het Lid/huurder en Movonne kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

 

Bel 013 7009704 

Algemene voorwaarden Movonne

Zodra u onder behandeling bent bij Movonne, lessen volgt, het Yoga café bezoekt of Stand up Paddle boards huurt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Movonne te Tilburg en Waalwijk.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Groepslessen die worden gegeven bij Movonne, (Zwangerschaps-) Pilates, Aerial Yoga, Hatha Yoga en Acro Yoga. 
 2. Workshops; door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide workshops of begeleide activiteiten wordt verstaan: activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
 3. SUP (Stand Up Paddle board) verhuur

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de organisator gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van de organisator, tenzij de organisator en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

2.4 De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

3.1 Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt van de organisator of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de organisator. De organisator zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag of percentage als voorschot betaald moet worden. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van de organisator zijn niet bindend. De organisator kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.

3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele

bijzonderheden.

3.4 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voorzover mogelijk zal organisator trachten hiermee rekening te houden.

3.5 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

3.6 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.

3.7 Ontdek Tilburg mag te allen tijden foto’s of filmpjes welke tijdens de activiteiten gemaakt worden commercieel inzetten, tenzij door de klant anders wordt aangegeven.

ARTIKEL 4 BETALING

4.1 Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang betaald te zijn.

4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de 250 Euro overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 10% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 7 dagen voor aanvang worden voldaan.

4.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per (telefonische) overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen.

4.4 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

4.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. De organisator is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.6 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 5 PRIJS

5.1 De organisator die standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.

5.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

5.3 De organisator behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor aanvang de prijs met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De organisator is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen.

5.4 Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.

5.5 Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5.6 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.

5.7 De organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever kan de organisator tot 7 dagen voor aanvang verzoeken het aantal personen in de overeenkomst te wijzigen. Indien de organisator niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen. Terzake van organisatiekosten is opdrachtgever € 7,50 per wijziging plus eventuele communicatiekosten aan de organisator verschuldigd.

6.2 Een deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich – na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:

 1. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
 2. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij de organisator te worden ingediend,
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het

arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.

6.3 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan de organisator te vergoeden.

ARTIKEL 7 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

7.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.

7.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:

 1. tot 14 dagen voor aanvang: De reserveringskosten en éénmalige annuleringskosten van € 7,50.
 2. 14 tot 7 dagen voor aanvang; 50% van de arrangementsprijs.
 3. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs. Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

7.4 Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:

 1. de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voorzover hij deze bij organisator heeft afgesloten; en
 2. de bijdrage aan een garantiefonds, indien de organisator hierbij is aangesloten. Bij annulering voor aanvang van de reis restitueert de organisator de kosten van de reisverzekering, indien de deelnemer deze bij hem heeft afgesloten.

ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR

8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.

8.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 8.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.

8.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Buitenactiviteiten kunnen door de opdrachtgever tot 24 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet zinvol is of niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.

8.4 De uitvoering van het overeengekomene is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door de organisator zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van de organisator heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.

ARTIKEL 9 OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR

9.1 De organisator heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers

9.2 De organisator heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene

stakingen et cetera. De organisator is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

9.3 Bij opzegging door de organisator wegens de in 9.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te

bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.

9.4 Indien de organisator besluit een reeds in gang zijnd arrangement of activiteit wegens de in 9.2. genoemde Omstandigheden te onderbreken, is hij verplicht zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor de deelnemer. Indien de organisator zich door voortijdige terugkeer aanzienlijke kosten bespaart heeft de deelnemer recht op zijn deel hiervan.

9.5 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven de organisator het recht tot onmiddelijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. De organisator kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. De organisator heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN DE ORGANISATOR

10.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. De organisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is de organisator tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

10.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.

10.3 De organisator is verplicht om met inachtneming van de risico’s verbonden aan de aangeboden arrangementen passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 11 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

11.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan de organisator.

11.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate reis- en/of Ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan de organisator zorgen voor een adequate reis-, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. De organisator treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

11.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

11.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatie-opdracht is vooraf toestemming van de organisator vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisator en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

11.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

11.6 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

11.7 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

11.8 Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer de organisator in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger danwel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

11.9 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

12.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

12.2 De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.3 De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
 2. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
 3. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

12.4 De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

12.5 Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van drie maal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van de organisator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.

12.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

12.7 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

13.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

ARTIKEL 14 REGELINGEN MET BETREKKING TOT DE TOEGANG EN/OF LIDMAATSCHAP

14.1 Het staat de organisator vrij om een toegangsregeling of een regeling met betrekking tot lidmaatschap te hanteren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden kunnen worden opgenomen in een apart reglement.

ARTIKEL 15 KLACHTEN

15.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de organisator of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

15.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

15.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

ARTIKEL 16 BEVOEGDE RECHTER EN NEDERLANDS RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Ontdek Tilburtg is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.